Generali Konserwatywny Generali Fundusze FIO Notowania funduszy inwestycyjnych Fundusze

Te globalne sygnały wzmocnione zostaną przez czynniki lokalne, co w rezultacie może doprowadzić do obniżenia rentowności polskiego długu. Oczekuje się, że członkowie RPP nie zmienią swojej dotychczasowej narracji w sprawie poziomu stóp procentowych. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest w pełni oczekiwana przez rynek i nie powinna mieć większego wpływu na rentowność obligacji.

Aktualne stopy zwrotu

Osłabły natomiast napływy do funduszy obligacji korporacyjnych, do których klienci wpłacili netto 0,23 mld zł, czyli trzykrotnie mniej niż w poprzednich trzech miesiącach. Pewne oznaki osłabienia sprzedaży widać było już w marcu, a w kwietniu tylko się umocniły. Utrzymujący pozycję lidera sprzedaży BNP Paribas Lokata Kapitału (122 mln zł versus 198 mln zł w marcu), Generali Oszczędnościowy czy dwa produkty z Santander TFI. Statystyki dla grupy zaniżył także Noble Fund Private Debt FIZ AN, który odnotował odpływ 97 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami ECB czeka nas dłuższy okres niskich stóp procentowych w strefie EURO.

  1. Klienci wypłacali oszczędności głównie z funduszy akcji zagranicznych, w tym najwięcej ze Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Allianz Globalnych Akcj.
  2. Z nieco mniejszego strumienia nowych środków płynących do funduszy dłużnych, które od kilku miesięcy są koniem pociągowym dla całej branży.
  3. Klienci wycofywali kapitał głównie z funduszy złota (np. z PKO Akcji Rynku Złota -52 mln zł), jednocześnie stawiali na fundusze inwestujące w srebro, czy szeroko w segment surowców.
  4. Inflacja bazowa w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła z 2,9% r/r do 2,7%, chociaż konsensus wskazywał na 2,6% r/r.
  5. Zgodnie z zapowiedziami ECB czeka nas dłuższy okres niskich stóp procentowych w strefie EURO.
  6. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych.

Informacja dla przystępujących do Generali OFE

Oczekujemy niskich poziomów rentowności oraz niskiej zmienności stóp procentowych na rynkach rozwiniętych oraz na mniej ryzykownych rynkach wschodzących. Okazję generowania wyższych stóp zwrotu Trading futures jest lepszy gdy zaczynasz z Trading Simulator będą oferowały rynki peryferyjne i wschodzące, szczególnie te, których wyniki były słabsze w 2020. Jeżeli chcesz przystąpić do OFE, to w terminie  od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r.

Ważne dokumenty

Jeśli po podjęciu pierwszej pracy nie przystąpiłeś do otwartego funduszu emerytalnego, ale chciałbyś to zmienić, to w 2024 r. Niniejszy materiał został przygotowany z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Towarzystwo nie gwarantuje jednak, że informacje zawarte w niniejszym materiale w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu gospodarczego, prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych oraz z publicznie dostępnych źródeł, uznanych przez Towarzystwo za wiarygodne.

Akademia inwestowania

Podczas konferencji przewodniczący  FEDu Jerome Powell podkreślił, że walka z inflacją pozostaje priorytetem banku centralnego, jednakże nie implikuje to żadnych przesłanek do podwyżek stóp procentowych w obecnym roku. Brak aktywnej deklaracji ze strony członka OFE oznaczał zatrzymanie całej składki emerytalnej (7,3%) na koncie ubezpieczonego w ZUS. Fundusz może wpisać się w potrzeby inwestorów, którzy chcą zainwestować w akcje i obligacje oraz są w stanie Wiadomości dla inwestorów podjąć umiarkowane ryzyko, aby móc stopniowo pomnażać kapitał. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, to największy potencjał generowania pozytywnych stóp zwrotu widzimy w obligacjach korporacyjnych na rynkach rozwijających się oraz w segmencie High Yield. Patrząc z kolei na polskich emitentów oceniamy, że jest jeszcze przestrzeń do dalszego zawężania spreadów kredytowych. Obserwujemy poprawiające się wskaźniki wyprzedzające oraz wskaźniki sentymentu.

Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Na drugim miejscu pod względem pozyskania nowych środków znalazły się fundusze PPK z 0,7 mld zł, zasilone ponownie rocznymi dopłatami, a na trzecim fundusze mieszane, choć skala napływu była niewielka. Sumarycznie klienci wpłacili do funduszy mieszanych niecałe 110 mln zł, z których największą popularnością cieszył się (ponownie) Pekao Kompas. Przewagę wpłat, także niewielką, odnotowały jeszcze fundusze absolutnej stopy zwrotu, czyli produkty, które zakładają dodatnie stopy zwrotu w dłuższych horyzontach bez względu na warunki rynkowe. W kwietniu klienci wpłacili do nich 86 mln zł netto, przy czym popularnością wśród klientów cieszy się właściwie tylko Santander Prestiż Alfa. Umowę z wybranym otwartym funduszem emerytalnym możesz zawrzeć nie później niż w terminie 4 miesięcy, licząc od daty powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych związanych z rozpoczęciem pierwszej pracy.

Prognozy inwestycyjne Generali Investments TFI na 2021 rok

Pozytywnie zaskoczył odczyt PKB, ponieważ za pierwszy kwartał tempo wzrostu gospodarczego wyniosło 0,4% r/r, a prognozy zapowiadały 0,2% r/r. Indeks PMI dla usług nie zaskoczył analityków ani w jedną ani w drugą stronę. Ostatnie wypowiedzi  Philipe’a Lane’a z ECB dają temu duże prawdopodobieństwo. Jego zdaniem inflacja konsumencka w Europie zbiega do poziomu celu inflacyjnego banku, czyli 2%, co może dawać zielone światło dla banku centralnego do rozpoczęcia cięcia stóp procentowych w Europie już w czerwcu br. Na zawarcie umowy z wybranym otwartym funduszem emerytalnym będziesz miał 4 miesiące (licząc od daty złożenia oświadczenia).

Saldo wpłat i wypłat wniosło prawie -90 mln zł, a od początku roku przekroczyło już -0,4 mld zł. Klienci wypłacali oszczędności głównie z funduszy akcji zagranicznych, w tym najwięcej ze Skarbiec Spółek Wzrostowych oraz Allianz Globalnych Akcj. W przypadku funduszy akcji polskich delikatnie przeważyły wpłaty, do czego przyczyniły się fundusze akcji małych i średnich spółek (+75 mln zł). Z nieco mniejszego strumienia nowych środków płynących do funduszy dłużnych, które od kilku miesięcy są koniem pociągowym dla całej branży. W kwietniu klienci wpłacili do nich 2,5 mld zł w porównaniu z 2,8 mld zł w marcu.

Powoli, wraz z rozpoczęciem masowych szczepień, wygasają obawy związane z pandemią. Obserwujemy też spadek awersji do ryzyka, co będzie wspierać inwestycje w bardziej ryzykowne aktywa. Regularnie monitorujemy wyceny w portalach finansowych, a każdy zgłoszony przypadek błędnych wycen wyjaśniamy jak najszybciej. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali OFE znajdziesz na dole strony w zakładce “Ważne dokumenty”. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Generali Otwartym Funduszu Emerytalnym znajdziesz na dole strony w zakładce “Ważne dokumenty”. Jeżeli osiągnąłeś już wiek o 10 lat niższy od ustawowego wieku emerytalnego (50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn) to Twoje składki są zapisywane wyłącznie na subkoncie w ZUS.

(włącznie) powinieneś złożyć w dowolnym oddziale ZUS oświadczenie o przekazywaniu części przyszłej składki do wybranego przez Ciebie otwartego funduszu emerytalnego. Prezentowane prognozy dotyczą klas aktywów, nie konkretnych funduszy/ subfunduszy. Prognozy przedstawione w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Jeśli stopa zwrotu przypada na ostatni dzień wyceny miesiąca, porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa ostatniego dnia wyceny w miesiącu porównawczym. W pozostałych przypadkach porównujemy bieżącą wartość jednostki uczestnictwa z dnia wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z tego samego kalendarzowego dnia w miesiącu porównawczym. Największy bank PKO z bardzo mizernymi funduszami dłużnymi jest jednym z czemiponów jak chodzi o napływy.

Poznaj szczegóły związane z członkostwem w otwartym funduszu emerytalnym. Fundusz lokuje swoje aktywa w akcje i inne papiery o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Udział części dłużnej w portfelu to minimum 60%, akcje i instrumenty udziałowe to nie więcej niż 40% portfela. To był także Niedobór żetonów i jego podstawy słaby miesiąc dla funduszy obligacji długoterminowych, które odnotowały przewagę umorzeń sięgającą -0,2 mld zł. Zgodnie z oczekiwaniami Rezerwa Federalna utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Głównym argumentem za utrzymaniem stóp na tym poziomie była utrzymująca się presja cenowa widoczna w amerykańskiej gospodarce.

Możliwe są okazje na rynku obligacji komunalnych w związku z dużymi potrzebami finansowymi samorządów. Fundusz inwestuje w instrumenty dające bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję na złoto. Wyniki zależą od ceny złota lub instrumentów finansowych emitowanych przez podmioty związane z jego poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem lub handlem nim. Ekspozycja na kruszec jest budowana przede wszystkim poprzez instrumenty typu ETC (Exchange-Traded Commodity) i ETF (Exchange-Traded Fund), ale fundusz może też inwestować w inne instrumenty finansowe, zarówno udziałowe, jak i dłużne. Fundusze niskiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 1 i 2; Fundusze średniego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 3; Fundusze wysokiego ryzyka to fundusze o wskaźniku ryzyka równym 4, 5, 6 i 7. Członkowie OFE mogą ponownie zdecydować o tym, czy chcą dzielić swoją przyszłą składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego między OFE a subkonto prowadzone przez ZUS.

Kierunkiem dominującym wśród inwestycji w dług poza granicami Polski jest region Europy Środkowo-Wschodniej, a w portfelu bywały również papiery rosyjskie. Ekspozycja na pozakrajowe instrumenty jest źródłem dodatkowej zmienności wyników. Co najmniej 60% aktywów funduszu inwestowane jest w papiery udziałowe spółek wzrostowych z rynków rozwiniętych. Za spółki wzrostowe uważa się firmy, działające w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadające unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Pozostałą część aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Po krótkiej przerwie w lutym i marcu, w kwietniu ponownie fundusze akcyjne znalazły się w odwrocie.

Przedłożone Funduszowi dokumenty nie podlegają zwrotowi do nadawcy i pozostają w aktach danej sprawy. Dlatego w trosce o prawidłową obsługę procesu ich weryfikacji i archiwizacji, prosimy o przesyłanie poświadczonych kopii dokumentów a nie ich oryginałów. Formularz ten należy zamówić w przypadku zmiany dotychczas wyznaczonych osób uprawnionych, bądź też w przypadku chęci wyznaczenia osób uprawnionych, jeśli nie zostały one wyznaczone podczas zawarcia umowy z Funduszem. Fundusz jest obowiązany zawiadomić na piśmie dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy. Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer dokumentu tożsamości) zarówno w dotychczasowym, jak i nowym OFE, muszą być takie same.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *